آدرس شعب

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، چهاراه راه آهن، عبادی ۴۲، شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو 
شماره تماس ۰۵۱۳۷۲۵۱۹۱۹
آدرس شعبه مشهد: مشهد، چهاراه راه آهن، عبادی ۴۲، شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو
شماره تماس ۰۵۱۳۷۲۵۱۹۱۹
آدرس دفتر بجنورد: بجنورد، فردوسی جنوبی ، انتهای خیابان منطقه ، قبل از پادگان ارتش شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو شعبه بجنورد.
شماره تماس ۰۵۸۳۲۳۲۰۸۳۹٫
آدرس دفتر بیرجند: بیرجند ، بلوار شهدای عبادی، نرسیده به میدان ابن حسام، شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو(دفتر بیرجند)
شماره تماس۰۵۶۳۲۳۵۸۲۳۸
آدرس دفتر تربت حیدریه: تربت حیدریه، چهارراه خواف، شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو(دفتر تربت حیدریه)
شماره تماس۰۵۱۵۲۲۴۲۹۲۰