آدرس شعب

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، چهاراه راه آهن، عبادی ۴۲، شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو 
شماره تماس ۰۵۱۳۷۲۵۱۹۱۹
آدرس شعبه مشهد: مشهد، چهاراه راه آهن، عبادی ۴۲، شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو
شماره تماس ۰۵۱۳۷۲۵۱۹۱۹
آدرس شعبه گرگان: گرگان ، میدان بسیج ، کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گلستان، شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو(شعبه گرگان)
شماره تماس ۰۱۷۳۲۴۵۱۲۵۱
آدرس شعبه قائم شهر : قائم شهر ، کیلومتر ۱۱بزرگراه ساری به قائم شهر بعد از پمب بنزین اسدی، شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو(دفتر قائم شهر)
شماره تماس۰۱۱۴۲۰۴۳۲۴۱
آدرس دفتر بجنورد: بجنورد، فردوسی جنوبی ، انتهای خیابان منطقه ، قبل از پادگان ارتش شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو شعبه بجنورد.
شماره تماس ۰۵۸۳۲۳۲۰۸۳۹٫
آدرس دفتر بیرجند: بیرجند ، بلوار شهدای عبادی، نرسیده به میدان ابن حسام، شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو(دفتر بیرجند)
شماره تماس۰۵۶۳۲۳۵۸۲۳۸
آدرس دفتر تربت حیدریه: تربت حیدریه، چهارراه خواف، شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو(دفتر تربت حیدریه)
شماره تماس۰۵۱۵۲۲۴۲۹۲۰
آدرس دفتر سمنان: سمنان ، شهرک غرب، جنب تعویض پلاک، شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو(دفتر سمنان)
شماره تماس۰۲۳۳۳۳۰۲۲۸۲
آدرس دفتر بابل: جاده بابل به آمل قبل از پلیس راه دهک، شرکت بازارگستر پگاه منتطقه دو(دفتر بابل)
شماره تماس۰۱۱۳۲۰۴۰۸۵۶