پرسشنامه رضایت سنجی مشتریان

پرسشنامه رضایت سنجی مشتریان

مرحله 1 از 5 - مرحله یک

20%
  • 1. کدام نوع از محصولات ذیل را بیشتر مصرف می کنید ؟(به ترتیب اولویت از شماره یک امتیاز دهید)